რა არის სკოლა-ლაბი?

სკოლა-ლაბი კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრის განათლების მიმართულების პროგრამაა. მისი მიზანია ქართული სკოლის განვითარების ხელშეწყობა ამ სფეროში არსებული ცოდნისა და გამოცდილების შესწავლით და სხვადასხვა მიდგომების, მეთოდების პილოტირებით თუ აპრობაციით.

სკოლა ლაბის „სკოლების გაძლიერების ინიციატივა“ – ფაზა 1

„სკოლების გაძლიერების ინიციატივა“ სკოლა-ლაბის ერთ-ერთი პროექტია. მისი პირველი ფაზა განხორციელდება 2022-24 წლებში გერმანული ფონდის Bread for the World-ის (BfdW) ფინანსური თანადგომით.

მასწავლებელთა თვითშეფასების ინსტრუმენტი

მასწავლებელთა თვითშეფასების  წარმოდგენილი პროტოკოლი შემუშავებულია დენიელსონის ჯგუფის მიერ, რომელიც გახლავთ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების მხარდაჭერის ერთ-ერთი გამორჩეული საერთაშორისო ცენტრი.

სკოლებისა და მოსწავლეების სტატისტიკა საქართველოში, 2020

სკოლის მოსწავლეთა წილი მოსახლეობასთან მიმართებაში 15,87%. მოსწავლეთა ყველაზე მაღალი პროცენტი მოსახლეობასთან მიმართებაში არის თბილისსა (18%) და ბათუმში (17%) მოსახლეობისა და მოსწავლეთა თანაფარდობის გადახრა საშუალო მაჩვენებლიდან რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის რეგიონში 10%-ია.

მოსწავლეთა 20.7% სწავლობს სკოლებში რომელთა კონტიგენტი არ აღემატება 601-1000 მოსწავლეს. 31.8% სწავლობს სკოლებში რომელთა მოსწავლეების რაოდენობა არ აღემატება 1001-2699-ს. მოსწავლეთა 26.6% სწავლობს 201-600 კონტიგენტიან სკოლაში. ხოლო 20.9% სწავლობს სკოლაში რომელთა კონტიგენტი არ აღემატება 200-ს

მოსწავლეთა 52,5% სწავლობს სკოლაში, რომლის კონტიგენტიც მოქცეულია 601-დან 2699-მდე დიაპაზონში, ასეთი სკოლები საერთო რაოდენობის 12,5%-ს (259 სკოლა) შეადგენენ, ხოლო 1001-დან 2699-მდე მოსწავლეთა კონტიგენტის მქონე სკოლებში (5,7%) სწავლობს მოსწავლეთა 31,8%

სკოლის მიტოვების მაჩვენებელი

2014 წლიდან სკოლის მიტოვების საერთო მაჩვენებელი 12 000 მოსწავლის ფარგლებში მერყეობს. სწავლის მიტოვების პიკური მაჩვენებელი მოდის 10-ე კლასზე, რომლის რაოდენობაც შეადგენს ყველა სხვა კლასის საერთო რაოდენობის თითქმის ნახევარს. ხოლო საშუალო საფეხურის (10-11-12-ე კლასები) ჯამური მაჩვენებლები მერყეობს დაახლოებით 60-70%-ს შორის.

აღმოაჩინე სკოლა-ლაბის